fokreglement

DEEL I


AANHEF


Voor het ras

Bracco Italiano (202) geldt het meest recente door de Bracco Italiano Club voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


CeskyFousek (245) geldt het meest recente door de CeskyFousek Vereniging Nederland voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Drentsche Patrijshond (224) geldt het meest recente door de Vereniging De Drentsche Patrijshond voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Duitse Staande Hond Draadhaar (98) geldt het meest recente door de Vereniging Vrienden Duits Draadhaar voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Duitse Staande Hond Korthaar (119) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Duitse Staande Hond Langhaar (117) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging Langhaar voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Epagneul bleu de Picardie (106) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, Epagneul Picard en Epagneul de Pont-Audemer voor dit rasvastgestelde verenigingsfokreglement;


Epagneul Breton (95) geldt het meest recente door de Epagneul Breton Club Nederland voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Epagneul de Pont-Audemer (114) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, Epagneul Picard en Epagneul de Pont-Audemer voor dit rasvastgestelde verenigingsfokreglement;


Epagneul Français (175) geldt het meest recente door de Club de Epagneul Français Nederland voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Epagneul Picard (106) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, Epagneul Picard en Epagneul de Pont-Audemer voor dit rasvastgestelde verenigingsfokreglement;


Griffon Korthals (107) geldt het meest recente door de Nederlandse Korthals Griffonclub voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Grote Münsterlander (118) geldt het meest recente door de Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Heidewachtel (102) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Slovensky Hrubosrsky Stavac (320) geldt het meest recente door de Vereniging Slowaakse Ruwharige Staande Hond voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Spinone Italiano (165) geldt het meest recente door de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Stabyhoun(222) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging voor Staby & Wetterhounen voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Vizsla Draadhaar (57) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Vizsla Korthaar (239) geldt het meest recente door de Nederlandse Vereniging van Hongaarse Staande Honden voor dit ras vastgestelde verenigingsfokreglement;


Weimaraner Korthaar (99) geldt het meest recente door de Vereniging De Weimarse Staande Hond voor deze variëteit vastgestelde verenigingsfokreglement;


Weimaraner Langhaar (99) geldt het meest recente door de Vereniging De Weimarse Staande Hond voor deze variëteit vastgestelde verenigingsfokreglement.

ALGEMEEN


1.1.Dit deel van het fokreglement van de Continentale Staande Honden Vereniging is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 4 maart 2013. Inhoudelijke aanpassingen van dit reglement kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.


1.2.Dit deel van het fokreglement geldt voor alle leden van de vereniging die in Nederland continentale staande honden fokken, voor zover die behoren tot één of meer van de in de aanhef van dit deel van het fokreglement genoemde hondenrassen.


1.3. Indien één of meer van de in de aanhef genoemde rasverenigingen (nog) niet beschikt / beschikken over een door de Raad van Beheer goedgekeurd verenigingsfokreglement, geldt voor het ras / de rassen, waarvan die vereniging / verenigingen de belangen behartigt / behartigen deel II van het verenigingsfokreglement van de Continentale Staande Hondenvereeniging.


2. INWERKINGTREDING


2.1.   Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.Goedgekeurd door de R.v.B. op 8 oktober 2013, inwerkingtreding: 1 november 2013.

DEEL II

AANHEF

 Voor de onderstaande rassen geldt dit deel van het verenigingsfokreglement.

 

Braque de l’Ariège (177)

Braque d’Auvergne (180)

Braque du Bourbonnais (179)

Braque Français type Gascogne (133)

Braque Français type Pirénées (134)

Braque Saint Germain (115)

Duitse Staande Hond Stekelhaar (232)

Gammel Dansk Honsehund (281)

Perdigueiro de Burgos (90)

Perdigueiro Português (187)

Poedelpointer (216)

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Dit reglement voor de Continentale Staande Honden Vereeniging, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de in de aanhef van dit deel genoemde continentale staande hondenrassen zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 4 maart 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de in de aanhef van dit deel genoemde continentale staande hondenrassen, woonachtig in Nederland.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

 

FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

 

2.1.  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden opgenomen. Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1 KR.

 

2.2.  Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal tweemaal toegestaan.

 

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet ten minste zestien maanden zijn.

 

2.4 Aantal dekkingen: De reu mag maximaal drie geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum zes geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5.  Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6.  Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen

 

2.7.  Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement  alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)


3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.


3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.


3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.


3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.


3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.


3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.


GEZONDHEIDSREGELS


4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.


4.2. Verplicht screeningsonderzoek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen de in de aanhef van dit deel genoemde continentale staande hondenrassen vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie.


4.3. Aandoeningen:met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt. Heupdysplasie waardering HD D en HD E; Heupdysplasie HD C, tenzij in combinatie met een partner met de waardering HD A.


4.4.  Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van in de betreffende rasstandaard genoemde diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt.


GEDRAGSREGELS


5.1 Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. Verplichte gedragstest: Voor deze rassen is een verplichte gedragstest niet van toepassing.


WERKGESCHIKTHEID


6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.


EXTERIEURREGELS


7.1. Kwalificatie:Deelname aan exposities is niet verplicht.


7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.


REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS


8.1 Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.


SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN


9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.


9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.


9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.


INWERKINGTREDING


10.1 Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.   


Goedgekeurd door de R.v.B. op 8 oktober 2013, inwerkingtreding: 1 november 2013


Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Continentale Staande Honden Vereeniging op 4 maart 2013 en aangepast / aangevuld op 3 maart 2014 en op 14 maart 2016.


Wijzigingen van 3 maart 2014 en van 14 maart 2016 goedgekeurd door de RvB op 6/07/2014 en 22/6/2016.

W.J.D. Baron van Tuyll van Serooskerken, voorzitter G.J. van der Valk, secretaris

Verenigingsfokreglement van De Continentale

AGENDA

 

30 augustus,  Zuidzande

Instructie Koppelwedstrijd


3 september, Zeeuws Vlaanderen

Apporteerwedstrijd duiven


18 september, Zuidzande

Jeugd wedstrijd ABC


25 september, Tholen

Jeugd wedstrijd I.B


26 september, Zuidzande

CACIT Koppel - I.B


2 oktober, Abbenes

CAC solo, II.C


inschrijving k.v.k. 40533855