privacy

Verklaring omtrent Gegevensbescherming

door de Continentale Staande Honden Vereeniging

voor toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming


 1. De Continentale registreert van ieder lid uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in de digitale ledenlijst.
 2. Deze gegevens dienen voor de communicatie met de leden over evenementen, de oproeping van de leden tot de ledenvergaderingen en de heffing van contributie.
 3. Uiterlijk één jaar na afloop van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap werd beëindigd, zal de Continentale deze gegevens uit de ledenlijst verwijderen en wissen, behoudens een wettelijk langere bewaarplicht.
 4. In elke publicatie van gegevens van leden door de Continentale, zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens.
 5. De Continentale is als door de Raad van Beheer erkende rasvereniging gehouden jaarlijks aan de Raad van Beheer een ledenlijst ter beschikking te stellen. Ook deze lijst zal beperkt worden tot de strikt noodzakelijke verlangde gegevens.
 6. Aan de Raad van Beheer is een verwerkingsovereenkomst gevraagd.In programma’s van evenementen waarvoor via de ORWEJA dient te worden ingeschreven, zullen de door ORWEJA beschikbaar gestelde gegevens van de deelnemers worden vermeld.
 7. Geregistreerde gegevens van individuele leden zullen nimmer aan niet-leden ter beschikking worden gesteld zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 8. Slechts de secretaris en de penningmeester zullen bij voortduring over een volledige ledenlijst beschikken.
 9. Indien de ledenlijst op bestuurlijke gronden aan andere bestuursleden ter beschikking wordt gesteld, zal dit slechts voor beperkte tijd van ten hoogste zes maanden geschieden en zullen deze bestuursleden na afloop van die termijn de lijst wissen.
 10. De bestuursleden dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen ledenlijst slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kan worden geraadpleegd.
 11. De website van de Continentale zal beveiligd zijn door een SSL-certificaat.
 12. Beeldmateriaal waarop leden van de vereniging herkenbaar zichtbaar zijn, zullen uitsluitend op de website en de face-book pagina van de Continentale geplaatst worden met toestemming van die leden. Dit beeldmateriaal heeft ten doel belangstelling en enthousiasme voor het werken met continentale staande honden te bevorderen.
 13. Op verzoeken van leden om informatie van hun geregistreerde gegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een  maand na ontvangst van dat verzoek worden geantwoord.
 14. Toezeggingen door het bestuur van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen behoudens een wettelijk  langere bewaarplicht.


Aldus door het bestuur van de Continentale vastgesteld op  21 mei 2018.

AGENDA

 

in verband met het Corona-virus zijn alle verdere wedstrijden en evenementen dit voorjaar afgelast.

inschrijving k.v.k. 40533855