regeling CAC en CACIT

Regeling CACT en CACIT

Regeling voor de plaatsing van honden op door de vereniging uitgeschreven nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden. Internationale kampioensveldwedstrijden


Ingeval niet meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst.


Ingeval meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden in volgorde van inschrijving op datum en tijdstip volgens het ORWEJA inschrijfsysteem (MyORWEJA).Nationale Kampioensveldwedstrijden


Ingeval niet meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst.


Ingeval meer honden worden ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door de ORWEJA voorgeschreven 40 – 60 systeem dat is voorgesteld door de CJ, besproken in de JWR-vergadering van januari 2017 en is geaccordeerd door de Raad van Beheer.


Ten hoogste 40% van de ingeschreven honden kunnen door het bestuur wordt bij voorrang worden geplaatst. De daarbij geldende criteria hebben betrekking op belangen van de vereniging voor het verkrijgen en behouden van voldoende kwalitatieve wedstrijdvelden, op belangen van de vereniging voor het werven van keurmeesters en op de eventuele kwaliteit van deelnemende honden in relatie tot belangen voor deelname in nationale selecties dan wel in relatie tot het verwerven van nationale (jaar)prijzen waarbij de voorrang wat dit laatste criterium betreft, zich beperkt tot de laatste twee wedstrijden van een wedstrijdseizoen.


Op grond van deze algemene criteria kunnen worden geplaatst:

  1. De hond van een inschrijver die een groot aandeel heeft gehad bij het aanbrengen van het desbetreffende wedstrijdveld (maximaal 3 jaar) en het behoud van dat veld voor de vereniging.
  2. Honden van de gastheer van het wedstrijdveld, zijn bloed- en aanverwanten in de eerste graad en zijn jachtcombinanten. Per persoon wordt één hond in aanmerking genomen.
  3. De hond van een inschrijver die door de FTC is aangewezen om aan een internationaal evenement (b.v.  de Europa Coupe) deel te nemen.
  4. De hond van een inschrijver die nog een kans heeft om de titel veldwedstrijdkampioen met jaartal te winnen.
  5. Honden van keurmeesters voor veldwedstrijden voor staande honden. Per keurmeester wordt één hond in aanmerking genomen, mits hij de hond zelf voorjaagt.

Deze specifieke criteria zullen in de volgorde van de vermelding worden toegepast. Indien volgens deze criteria méér honden zouden moeten worden geplaatst dan overeenkomt met 40% van de beschikbare plaatsen, dan zullen de honden die voldoen aan een hoger gerangschikt specifiek criterium, de honden die aan een lager gerangschikt specifiek criterium voldoen, uitsluiten.


Tussen de honden die niet bij voorrang worden geplaatst, wordt om de beschikbare plaatsen geloot (ten minste 60% van de beschikbare plaatsen).


Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor de loting, die als hand-picked-gebeuren zal worden uitgevoerd.

Aan deze loting kan iedere inschrijver met één hond deelnemen.

Indien een inschrijver meer dan één hond inschrijft, dient hij aan te geven met welke hond hij aan de loting wil deelnemen.

Mocht het aantal aldus ingeschreven honden groter zijn dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal na deze loting tussen de niet geplaatste honden worden geloot om plaatsing als reserve.

Mocht het aantal aldus ingeschreven honden echter geringer zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan worden al deze honden zonder loting geplaatst en vindt tussen de overige honden een loting plaats om de resterende beschikbare plaatsen en de reserveplaatsen.

De loting is openbaar en tijd en plaats worden tijdig door de vereniging, zowel op de ORWEJA–website als in de eigen media bekend gemaakt, en ook per email aan de inschrijvers medegedeeld.

Na de loting worden de inschrijvers zo spoedig mogelijk door het bestuur van de vereniging over het resultaat geïnformeerd.

Deze loting is niet de loopvolgorde van de honden in de wedstrijd. Deze zal later bij afzonderlijke loting worden bepaald.


Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering, gehouden op 31 maart 2017 en aangepast op 2 januari 2020 ingevolge het vervallen van de dispensatie van de FCI voor het 40-60% lotingssysteem voor Internationale kampioensveldwedstrijden en de verlenging van de 40-60% lotingssysteem voor Nationale Kampioensveldwedstrijden tot 1 januari 2021 door het bestuur van de Raad van Beheer.

AGENDA

 

30 augustus,  Zuidzande

Instructie Koppelwedstrijd


3 september, Zeeuws Vlaanderen

Apporteerwedstrijd duiven


18 september, Zuidzande

Jeugd wedstrijd ABC


25 september, Tholen

Jeugd wedstrijd I.B


26 september, Zuidzande

CACIT Koppel - I.B


2 oktober, Abbenes

CAC solo, II.C


inschrijving k.v.k. 40533855